กิจกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพฉบับใหม่ ISO9001:2008 ในปี 2552

Posted by admin


ปรับปรุ่งสู่ระบบบริหารงานมาตรฐานใหม่ล่าสุด ISO 9001:2008

ทั้งนี้เนื่องจากการที่องค์กรมาตรฐานสากล (ISO) เตรียมการประกาศใช้มาตรฐาน ISO9001 ฉบับใหม่ภายในปีนี้และภายหลังจากการประกาศใช้อย่างเป็นทางการของมาตรฐานฉบับนี้ องค์กรที่ได้รับการรับรองแล้วจะมีเวลาไม่เกิน 2 ปี ในการปรับเปลี่ยนใบรับรองตามมาตรฐานใหม่

ดังนั้น บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบการบริหารที่มีอยู่เพื่อให้เข้ากับ ISO 9001:2008 ฉบับใหม่ จึงได้กำหนดแผนงานในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 ภายในปี 2552 เพื่อการพัฒนาระบบของหน่วยงาน/องค์กรตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่