การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Posted by admin

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (2557-2559)