มอก. 396-2549

1

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

แบบภาคตัดขวาง : [ ] , I , [o]
มาตรฐาน : SCP, มอก., กรมทางหลวง และความต้องการของลูกค้า
Prestressed Concrete Piles
Shape : [ ] , I , [o]
Standard : SCP, TIS, DOH and
Customized Specification

มอก. 398-2563

1

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง (เสาเข็มสปัน)

มาตรฐาน : SCP, มอก., กรมทางหลวง และความต้องการของลูกค้า
Prestressed Spun Concrete Piles
Standard : SCP, TIS, DOH and
Customized Specification

มอก. 828-2546

1

แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ

มาตรฐาน : SCP, มอก. และความต้องการของลูกค้า
Prestressed Concrete Slap
Standard : SCP, TIS, and
Customized Specification

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง

มาตรฐาน : กรมทางหลวง และความต้องการของลูกค้า
Prestressed Plank Girder
Standard : DOH and Customized Specification

เสาเข็มเขื่อนคอนกรีตอัดแรง

มาตรฐาน : ความต้องการของลูกค้า
Prestressed Concrete Sheet Pile
Retaining Prestressed Concrete Piles
Standard : Customized Specification