มอก. 378-2537

1

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

มาตรฐาน : มอก. 378-2537
Concrete Flooring Tiles
Standard : TIS. 378-2537

มอก. 826-2531

1

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น

มาตรฐาน : มอก. 826-2531
Concrete Mortar Flooring Tiles
Standard : TIS. 826-2531

มอก. 827-2531

1

คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

มาตรฐาน : มอก. 827-2531
Concrete Paving Blocks
Standard : TIS. 827-2531

รูปทรงต่างๆ
• รูปร่างแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
• รูปร่างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
• รูปร่างแบบคดกริช
• รูปร่างแบบคฑา
• รูปร่างแบบตัวไอ
• รูปร่างแบบศิลาหกเหลี่ยม
• รูปร่างแบบศิลาแปดเหลี่ยม

คันหินใหญ่ทรงมน

มาตรฐาน :
Round Big Curb
Standard :

scp-tis

ท่อระบายน้ำเสริมเหล็กสำหรับ
งานระบายน้ำ

มาตรฐาน : SCP และ มอก.
Precast Reinforced Concrete
Drainage Pipe
Standard : SCP and TIS.

บ่อพัก

มาตรฐานทั่วไป
Man-Hole
Standard : General

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม

มาตรฐาน : SCP และ มอก.
Box Culvert
Standard : SCP and TIS
ขนาด : 0.90 – 2.40 ม.