“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” SET Awards 2012

Posted by admin
Category:

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) จากงาน SET Awards 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

นายกิติรัตน์ ณ ระนอง (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 ให้แก่ นายทัศนัย อติชาติ กรรมการ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ในงาน SET Awards 2012

นายทัศนัย อติชาติ กรรมการ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 ในงาน SET Awards 2012 จากนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินการธนาคาร และ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และ President-Market for Alternative Investment (mai) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย