ประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์

Posted by admin


คุณอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก สถาบันไทยพัฒน์ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันเข้าแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2559 (ESG100 เป็นการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 100 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม) (14 กรกฎาคม 2559)