“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” SET Awards 2013

Posted by admin

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ซึ่งบริษัทได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยมีคุณอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการรับรางวัล ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (20 พฤศจิกายน 2556)