บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 20 แห่ง นับตั้งแต่ก่อตังบริษัทในปี 2522 ที่จังหวัดภูเก็ต ทักษิณคอนกรีต ได้พัฒนาและขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างทุกประเภท

map

โครงการที่ผ่านมา

โครงการที่ผ่านมา

ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567